Yaşam

KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Ülkemizin coğrafik konumu sonucu ortaya çıkan yıllık
yağış miktarı, toprak yapısı ve özellikleri gereği meralarımız kısa
boylu otların oluşturduğu mera örtüsü ile kaplıdır. Sığırlar dudak
yapısı ve otlama şekli gereği yüksek boylu otlarla kaplı meraları
değerlendirebilmektedir. Koyun ve keçiler ise dudak yapıları ve
otlama şekilleri gereği kısa boylu otlarla kaplı fakir meraları
değerlendirebilmektedir. Ülkemiz meralarının fiziki şartları ve
verimi göz önüne alındığında sığır yetiştiriciliğinden ziyade
koyun-keçi yetiştiriciliğine daha uygun olduğu ortadadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü
mülkiyetinde olan küçükbaş otlatma alanları değişik projeler
kapsamında 49 yıllığına kiraya verilerek veya satılarak meyve
bahçesi, maden sahası, yerleşim alanı gibi alanlar haline
getirilmekte; Maliye Bakanlığı mülkiyetinde olan hayvan
otlatma alanları kiralama ve satışlarla başka amaçlar için
kullanıma açılarak hayvan otlatma alanları sürekli
daralmaktadır. Koyun-keçi yetiştiricileri ile temaslarımızda;
yetiştiricilerin en öncelikli sorunu olarak otlatma alanlarının
daralması ve parçalı hale gelmesi karşımıza çıkmaktadır.
Otlatma alanı bulamayan veya başka engellerle karşılaşan
küçükbaş hayvan yetiştiricisi de yetiştiricilikten vazgeçmektedir.

Bu fotoğrafta görüldüğü üzere zirai üretime açılan eğimi yüksek
araziler küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bitirdiği gibi toprağın
erozyonla kaybolup gitmesine sebep olmaktadır. Oluşan
erozyon sonucu akarsularla taşınan topraklar büyük emek ve
bütçelerle yapılan baraj ve sulama göletlerimizi doldurarak
kullanım ömrünü yarıya indirmektedir. Bu alanlar hayvan
otlatma alanı olarak kullanılırsa; üzerindeki bitki örtüsü
altındaki toprakların erozyonla kaybolup gitmesini önler,
bu sayede erozyonun doğal denge üzerindeki olumsuz
etkileri ortaya çıkmaz, hem de bu alanlarda yapılan
hayvansal üretim ekonomimize önemli katkılarda bulunur.
Bu şekildeki alanların tarım alanı haline getirilmesi hayvan
otlatma alanlarını iyice daraltmakta ve kalan
otlatma alanlarını da parçalı hale getirmektedir.

Kırsal alanda sosyal ihtiyaçları karşılayacak ekonomik ve
sosyal ortamı bulamayan genç nüfusun kısal alandan şehirlere
göç etmesi de yetiştirici sayısını azaltmaktadır.

Ülkemizin nüfus artışına bağlı olarak hayvansal protein
ihtiyacı da artmaktadır. Hayvansal protein ihtiyacımız artmasına
rağmen mevcut sosyoekonomik şartların sonucu küçükbaş
hayvan yetiştiriciliği her geçen gün azalmaktadır.

İslami inanç değerlerimiz gereği domuz eti tüketiminin
yok denecek kadar az olduğu ülkemizin hayvansal protein
ihtiyacını karşılayabilmemiz için koyu-keçi yetiştiriciliğini
geliştirmekten başka çaremiz yoktur.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek için
yapılması gerekenler:

1-Ülkemiz genelinde küçükbaş yetiştirme ve otlatma alanları
köy bazında sınırları belirlenerek haritalandırılmalı.
Haritalandırılan alanlar içerisinde bulunan özel mülkiyete tabi
alanlar istimlak edilerek Devletin tasarrufuna alınarak hayvan
otlatmada kullandırılmalıdır.

2-Hayvan otlatma alanlarının ulaşımını sağlayacak yolları
yapılmalıdır.

3-Hayvan otlatma alanlarının otlatma kapasiteleri belirlenmeli.
Hayvan otlatma alanları otlatma parsellerine bölünerek
dönemler halinde otlatmaya açılarak otlatma alanlarının
kapasitesi en iyi şekilde değerlendirilmelidir.

4-Hayvan otlatma alanlarında bulunacak hayvan ve insanların
su ihtiyacını karşılayacak su kuyusu, su deposu ve çeşmeler
yapılmalıdır.

5-Enerji ihtiyacının güneş enerjisinden temin edilmesi için
gerekli alt yapısı oluşturulmalıdır.

6-Meralar ve diğer hayvan otlatma alanları ıslah edilerek daha
verimli hale getirilmelidir.

7-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yapılan desteklemelerin
miktar ve kapsamı genişletilerek kırsal kesimden kentlere göç
azaltılmalıdır.

Hayvan otlatma alanlarının bir kısmı en yakın yerleşim
yerinde yerleşip hayvancılık yapanlara kullandırılmalı, bir kısmı
da göçer hayvancılık yapanlara tahsis edilmelidir.

Küçükbaş hayvancılığımızın gelişmesi, istihdama
katkıda bulunması, ülkemiz ekonomisine destek olması,
çocuklarımıza yeterli hayvansal protein sağlanarak sağlıklı ve
zeki nesiller yetiştirebilmemiz dileklerimle…

Fevzi Çakmak
Veteriner Hekim Salihli
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir